Аренда без экипажа

Поняття та зміст найму транспортного засобу

Договір найму (оренди) транспортного засобу — це цивільно-правовий договір, за яким наймодавець (орендодавець) передає або зобов’язується передати наймачеві (орендарю) за плату транспортний засіб у тимчасове володіння та користування.

Правове регулювання договору найму транспортного засобу здійснюється нормами § 5 гл. 58 ЦК України, загальними положеннями про оренду, передбачених § 1 гл. 58 ЦК України, та окремими нормативними актами, які регулюють оренду певних видів транспортних засобів, зокрема Повітряним кодексом України від 4 травня 1993 р.1, Кодексом торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 р., транспортними статутами2.

Стаття 798 ЦК України виділяє два види найму (оренди) транспортних засобів — найм транспортного засобу без екіпажу (бербоут-чартер) і найм транспортного засобу з екіпажем (тайм-чартер). Крім того, в правовій літературі в договорі найму транспортного засобу з екіпажем виділяють договори з умовами технічного обслуговування та договори без технічного обслуговування (тільки з наданням послуг по керуванню); аналогічно, в договорі найму транспортного засобу без екіпажу — без надання технічного обслуговування та з наданням технічного обслуговування, але без надання послуг по управлінню3.

За загальним правилом ст. 798 ЦК України найм транспортного засобу здійснюється без екіпажу, тобто без надання послуг по його управлінню та технічної експлуатації. Так, у ч. 2 ст. 203 КТМ України передбачено, що надане фрахтувальнику судно може бути не споряджене і не укомплектоване екіпажем (бербоут-чартер). При цьому сторони договору можуть домовитися про надання наймодавцем наймачеві комплексу послуг для забезпечення нормального використання транспортного засобу (ч. 3 ст. 798 ЦК України). Надання наймодавцем таких послуг обумовлюється безпосередньо в договорі найму і не потребує укладення додаткових договорів про надання послуг. Незважаючи на те, що предметом договору найму додатково виступає надання наймодавцем комплексу послуг, наймач буде платити тільки орендну плату.

Сторонами в договорах найму транспортних засобів наймодавцем і наймачем — можуть виступати будь-які суб’єкти цивільних правовідносин. Згідно зі ст. 2 ЦК України ними можуть виступати фізичні особи та юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим і територіальні громади.

При цьому специфіка предмета договору як джерела підвищеної небезпеки і як складного технічного пристрою зумовлює необхідність пред’явити до сторін певні вимоги. Зокрема, наймач (його екіпаж) повинен мати: а) відповідну атестацію; б) сертифікат (посвідчення) на право керування і технічну експлуатацію транспортних засобів; в) ліцензію на право займатися підприємницькою діяльністю при експлуатації транспортного засобу1.

Наймодавцями можуть бути як власники транспортних засобів, так і особи, уповноважені власниками або законом на укладення відповідних договорів найму транспортних засобів. Дане положення випливає із загальних норм про найм ЦК України.

При передачі в найм транспортних засобів, що належать до державної чи комунальної власності як наймодавці виступають спеціально уповноважені органи, державні й комунальні установи та унітарні підприємства, за якими цей вид майна закріплюється на праві господарського відання або оперативного управління.

Договір найму транспортного засобу укладається у письмовій формі (ч. 1 ст. 799 ЦК України). Так, згідно зі ст. 207 ЦК України договір вважається укладеним у письмовій формі, якщо: 1) його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони; 2) якщо воля сторін виражена з допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв’язку; 3) якщо він підписаний його стороною (сторонами). У випадку недотримання сторонами умови про письмову форму договору настають наслідки, передбачені ст. 218 ЦК України.

Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню (ч. 2 ст. 799 ЦК України). Порядок нотаріального посвідчення договору найму транспортного засобу встановлюється Інструкцією про порядок здійснення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 р. Згідно з положеннями цієї Інструкції договори найму транспортного засобу посвідчуються нотаріусами незалежно від місця їх реєстрації. При посвідченні договору нотаріус вимагає для огляду документ, що підтверджує право власності фізичної та юридичної особи на цей транспортний засіб. При укладенні договору наймодавець зобов’язаний повідомити наймача про всі права третіх осіб на майно, що передається у найм. Про права третіх осіб на таке майно зазначається у тексті договору.

У разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору найму транспортного засобу такий договір є нікчемним, тобто таким, недійсність якого встановлена законом і визнання якого недійсним судом не вимагається. Договір найму транспортного засобу є консенсуальним, відплатним, взаємним.

Оскільки обов’язок передати транспортний засіб і вносити орендну плату виникає з моменту досягнення сторонами згоди, а фактичні дії вчиняються після процедури укладення договору, договір найму транспортного засобу визнається консенсуальним. Договір найму транспортного засобу слід вважати відплатним, тому що, з одного боку, наймач, сплачуючи визначену винагороду наймодавцю, одержує у володіння та користування його майно; з іншого — наймодавець, надаючи право користування транспортним засобом, отримує право на оплату за найм. Взаємний характер договору зумовлюється тим фактом, що правам і обов’язкам наймодавця відповідають права та обов’язки наймача.

Істотною умовою договору транспортного засобу є предмет. Згідно з ч. І ст. 798 ЦК України предметом договору найму транспортного засобу можуть бути повітряні, морські, річкові судна, а також наземні самохідні транспортні засоби тощо. Отже, ЦК України не містить узагальненого визначення транспортного засобу. У законодавстві закріплено лише види транспортних засобів, які можуть бути предметом договору найму транспортного засобу.

Так, під повітряним судном законодавець розуміє літальний апарат, що тримається в атмосфері завдяки його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні, і здатний маневрувати в тривимірному просторі (ч. 2 ст. 15 ПК України).

Водне судно — самохідна чи несамохідна інженерна споруда, що пересувається у водному середовищі, призначена для плавання на воді чи під водою і виконання транспортних, технічних, рятувальних, наукових, спортивних або бойових завдань. Водні судна поділяються на морські (торговельні та риболовні) та річкові судна (ст. 15 КТМ України).

З аналізу Конвенції про дорожній рух від 8 березня 1968 р. випливає, що самохідними є транспортні засоби, які не потребують залучення інших транспортних засобів для пересування. До них належать автомобілі, мотоцикли, велосипеди, трактори тощо.

У свою чергу, ст. 1 Закону України від 5 квітня 2001 р. «Про автомобільний транспорт» у редакції Закону від 23 лютого 2006 р.1 містить визначення автомобільного транспортного засобу, під яким розуміється дорожній транспортний засіб (автобус, вантажний і легковий автомобілі, причіп, напівпричіп), який використовується для перевезення пасажирів, вантажів або виконання спеціальних робочих функцій.

Загалом слід зауважити, що предметом найму транспортного засобу може бути будь-який транспортний засіб, який у п.1.10 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р., визначається як пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів.

Оскільки положення ЦК України не обмежують предмет зазначеного договору будь-якими видами транспортних засобів, вважається, що вони поширюються на всі транспортні засоби, які не вилучені з цивільного обороту.

При цьому транспортним засобам притаманні такі властивості:

 • 1) характеризуються індивідуально-визначеними ознаками;
 • 2) належать до джерел підвищеної небезпеки;
 • 3) є складними технічними механізмами, які потребують в експлуатації спеціальних знань і навичок;
 • 4) у переважній більшості є майном високої вартості;
 • 5) деякі з них віднесені до об’єктів нерухомості (повітряні та морські судна, космічні об’єкти)1.

Іншими істотними умовами договору найму транспортного засобу є умови щодо: 1) обов’язку наймача у підтримці транспортного засобу в належному технічному стані (ч. 1 ст. 801 ЦК України); 2) сплати наймачем податків і платежів та здійснення витрат, пов’язаних з використанням транспортного засобу (ч. 2 ст. 801 ЦК України); 3) страхування транспортного засобу, що здійснюється наймодавцем (ч. 1 ст. 802 ЦК України); 4) відшкодування наймачем збитків, заподіяних у зв’язку з втратою або пошкодженням транспортного засобу, крім випадків, що відбулися не з вини наймача (ст. 803 ЦК України).

Крім того, у договорі найму автомобіля необхідно зазначати найменування і марку транспортного засобу, державний номер, рік випуску, колір, номери двигуна, шасі та кузова, реквізити посвідчення про реєстрацію автомобіля в органах ДАІ (технічного паспорта), а також термін найму транспортного засобу, розмір і періодичність сплати орендної плати, форму оплати (у грошовій, натуральній або іншій формі), термін оплати орендних платежів тощо2.

Істотними умовами договору бербоут-чартеру морських (річкових) суден є: найменування сторін договору, назва судна, його технічні та експлуатаційні дані (вантажопідйомність, вантажомісткість, швидкість тощо), район плавання, мета фрахтування, розмір фрахту, термін дії договору, місце приймання і здавання судна (ст. 205 КТМ України). Традиційними також є умови щодо класу судна, прапора, а також кількості витраченого ним палива.

Строк найму транспортного засобу може бути як визначеним, так і невизначеним. При цьому строк обов’язково повинен бути вказаний у договорі чартеру (фрахтування) судна на певний час (ст. 205 КТМ України). Якщо строк у договорі найму транспортного засобу не встановлений, то договір найму вважається укладеним на невизначений строк. У цьому випадку кожна із сторін договору може відмовитися від договору в будь-який час, письмово попередивши про це другу сторону за один місяць (ч. 2 ст. 763 ЦК України). Проте договором або законом може бути встановлений інший строк для попередження про відмову від договору найму, укладеного на невизначений строк.

Зміст прав і обов’язків сторін у договорі найму транспортного засобу залежить від правової конструкції договору — найм транспортного засобу без екіпажу або найм транспортного засобу з екіпажем.

За договором найму транспортного засобу з екіпажем наймодавець зобов’язаний надати наймачеві транспортний засіб у належному технічному стані та укомплектувати транспортний засіб екіпажем. У ст. 207 КТМ України зазначено, що судновласник зобов’язаний передати судно фрахтувальнику в стані, придатному для використання його з метою, передбаченою договором чартеру (фрахтування) судна на певний час. При фрахтуванні судна за тайм-чартером судновласник зобов’язаний, крім того, спорядити й укомплектувати судно екіпажем, а також підтримувати судно протягом терміну тайм-чартеру в морехідному стані, сплачувати його страхування і утримання суднового екіпажу.

Протягом терміну дії договору наймодавець зобов’язаний підтримувати належний стан транспортного засобу, включаючи проведення поточного ремонту. Ризик випадкової загибелі або пошкодження орендованого транспортного засобу покладається на наймодавця. На наймача може бути покладений обов’язок відшкодування наймодавцю збитків, заподіяних у зв’язку з втратою або пошкодженням транспортного засобу, якщо він не доведе, що це сталося не з його вини.

Нормальна й безпечна експлуатація транспортного засобу перебуває у прямій залежності від дій екіпажу, члени якого є працівниками наймодавця (ч. І ст. 805 ЦК України). Екіпаж транспортного засобу повинен бути здатним на професійному рівні надати наймачеві послуги з управління та технічної експлуатації транспортного засобу. Крім цього, відповідно до умов договору екіпаж може надавати наймачу й інші послуги, наприклад послуги з охорони вантажу, пасажирів, завантаженню і розвантаженню багажу тощо.

З питань управління та технічної експлуатації транспортного засобу члени екіпажу підпорядковуються розпорядженням наймодавця, а з питань комерційної експлуатації транспортного засобу — розпорядженням наймача. Тобто при най мі транспортного засобу з екіпажем транспортний засіб вибуває з володіння і користування наймодавця, а його володіння, користування і комерційну експлуатацію здійснює наймач. При цьому, згідно з ч. 2 ст. 805 ЦК України, екіпаж транспортного засобу зобов’язаний відмовитися від виконання розпоряджень наймача, якщо вони суперечать умовам договору найму, умовам користування транспортного засобу, а також якщо вони можуть бути небезпечними для екіпажу, транспортного засобу, прав інших осіб.

Наймач у межах здійснення комерційної експлуатації орендованого транспортного засобу має право від свого імені без згоди наймодавця укладати з третіми особами договори перевезення, а також інші договори відповідно до функціонального призначення транспортного засобу (ст. 800 ЦК України). Згідно зі ст. 209 КТМ України, якщо судно зафрахтоване для перевезення вантажів, фрахтувальник має право від свого імені укладати договори перевезення вантажів, підписувати чартери, видавати коносаменти та інші перевізні документи. Він несе відповідальність за зобов’язаннями, що випливають з цих документів, зокрема з коносаментів або інших перевізних документів.

За загальними правилами договору найму транспортного засобу з екіпажем та відповідно до правил про зобов’язання із заподіяння шкоди відповідальність як за шкоду, заподіяну орендованому транспортному, так і за шкоду, заподіяну іншим особам у зв’язку з використанням транспортного засобу, покладається на наймодавця. У свою чергу, наймодавець має право пред’явити до наймача регресну вимогу про відшкодування грошових коштів, сплачених третім особам, якщо доведе, що шкода була заподіяна з вини наймача. Адже транспортний засіб як джерело підвищеної небезпеки на момент заподіяння шкоди фактично перебуває в управлінні працівників наймодавця (екіпажу транспортного засобу), і саме він (наймодавець) залишається юридично відповідальним власником джерела підвищеної небезпеки (ст. 1187 ЦК України). У зв’язку з цим на наймодавця покладається обов’язок страхування транспортного засобу (ч. 1 ст. 802 ЦК України).

Згідно з ч. 2 ст. 802 ЦК України порядок страхування відповідальності наймача за шкоду, яка може бути заподіяна іншій (третій) особі у зв’язку з використанням транспортного засобу, встановлюється законом. Страхування цивільно-правової відповідальності наймача як володільця транспортного засобу прямо пов’язане з нормою ст. 804 ЦК України, згідно з якою наймач зобов’язаний відшкодувати шкоду, заподіяну іншій особі у зв’язку з використанням транспортного засобу.

Відповідно до ст. 7 Закону України в редакції від 4 жовтня 2001 р. «Про страхування» страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів належить до видів обов’язкового страхування.

За договором оренди транспортного засобу без екіпажу наймодавець надає наймачеві транспортний засіб за плату в тимчасове володіння і користування без надання послуг з управління ним та його технічної експлуатації. Транспортний засіб, переданий наймачеві за даним договором, управляється і експлуатується ним на власний розсуд. Тому будь-які дії окремих осіб або екіпажу, укомплектованого наймачем, розглядатимуться як дії самого наймача. Наймачу транспортного засобу, орендованого без екіпажу, належить право на його комерційне використання. Наймач має право без згоди наймодавця від свого імені укладати з іншими особами договори перевезення та інші договори відповідно до призначення транспортного засобу (наприклад, договір транспортного експедирування).

Окремої уваги заслуговує ст. 774 ЦК України, в змісті якої передбачена можливість передання наймачем речі у користування іншій особі (піднайм) за згодою наймодавця, якщо інше не встановлено договором або законом. Оскільки наймач може укласти договір піднайму (суборенди) за згодою наймодавця, якщо інше не передбачено договором, ст. 774 ЦК України є диспозитивною нормою. Тому, якщо в договорі найму транспортного засобу між сторонами узгоджена можливість укладення наймачем договору піднайму без згоди наймодавця, положення договору діятимуть. Аналогічне положення закріплене в ч. 1 ст. 206 KT M України. Так, фрахтувальник може в межах прав, що надаються йому за договором чартеру (фрахтування) судна на певний час, укласти від свого імені самостійний договір чартеру (фрахтування) судна з третьою особою. Укладення такого договору не звільняє фрахтувальника від виконання договору, укладеного ним із судновласником.

Згідно з ч. 1 ст. 801 ЦК України на наймача покладається обов’язок підтримувати транспортний засіб у належному технічному стані. При цьому під час експлуатації транспортного засобу може виникнути необхідність його модернізації, модифікації в бік поліпшення. У цьому випадку застосовуються правила ст. 778 ЦК України, згідно з якою наймач може поліпшити річ, яка є предметом договору найму, лише за згодою наймодавця. Якщо поліпшення речі зроблено за згодою наймодавця, наймач має право на відшкодування вартості необхідних витрат або на зарахування їх вартості в рахунок плати за користування річчю.

Документальное оформление и особенности аренды

Согласно статье 643 ГК России при передаче автомобиля в аренду физлицу необходимо составление договора. Регистрация в государственных органах не требуется (в отличие от аренды недвижимого имущества), однако документ должен быть составлен письменно в 2-х экземплярах с подробным указанием всех условий аренды и реквизитами сторон. Компания-арендодатель вправе одним из пунктов договора установить запрет на субаренду машины. Если такой пункт в документе отсутствует, то физлицо вправе сдать арендованное авто в аренду без согласия владельца. Данное положение регламентирует 647 статья ГК. В договоре аренды необходимо:

 • Описать со всеми подробностями объект аренды, конкретизировав марку, модель, цвет и другие особенности машины;
 • Прописать срок, на который авто сдается в аренду. Если конкретные сроки не указаны, то считается, что арендатор может пользоваться имуществом в течение неопределенного времени;
 • Указать сумму, которую должен выплачивать арендатор за использование транспорта, а также сроки и способы внесения выплат. Вносить изменения в данный пункт можно ежегодно. Желательно указать последствия несвоевременного внесения суммы или задержки более чем на месяц;
 • Сослаться на акт приемки, как на документ, согласно которому автомобиль передается и принимается у арендодателя;
 • Указать реквизиты сторон, заверить договор подписями, печатями.

Особое внимание в договоре уделяется ответственности сторон за ущерб, нанесенный имуществу. Если аренда транспортного средства не предусматривает оказания услуги по эксплуатации авто, то ответственность за материальный ущерб, в том числе нанесенный другим автомобилям или пешеходам, ложится на арендатора. В случае долгосрочной аренды заранее определяют сторону, которая будет производить, оплачивать текущее техобслуживание и капитальный ремонт. Согласно статье 616 (пункт 2) Гражданского кодекса арендатор должен оплачивать мелкий ремонт и отвечать за исправное состояние машины, если в договоре не предусмотрены иные условия.

Также существует практика уведомлений о ДТП или других ситуациях, которые угрожают состоянию имущества арендодателя. При этом арендатор обязуется (соответствующий пункт вносится в договор) немедленно сообщать арендодателю об авариях, чтобы владелец мог самостоятельно оценить ущерб. В акте приемки подробно описывается техническое состояние машины, комплектация, дополнительные опции. Возврат автомобиля также осуществляется по акту. Дополнительными документами являются паспорт арендатора, в соответствии с которым заполняются реквизиты сторон. Если договор заключает представитель физлица, то необходима доверенность, в которой предусмотрено право заключения договора аренды. Доверенность должна быть оформлена и заверена у нотариуса.

Какие налоги и взносы уплачивает организация?

Налогообложение при взимании арендной платы с физического лица за использование автомобиля, находящегося в собственности у юридического лица, зависит от системы налогообложения, которая установлена для организации. Оптимально, если используется упрощенная система (УСН), которая позволяет избежать уплаты налога на добавочную стоимость. При упрощенном налогообложении налоговая ставка будет равняться 15% от доходов. При этом объект налогообложения — сумма, равная разности между доходами и расходами. Если расходы не предусмотрены, то можно выбрать вариант с 6% ставкой, которая будет взиматься с суммы дохода от аренды.

В качестве собственника транспортных средств компания также уплачивает транспортный налог. Что касается штрафных санкций за нарушение дорожных правил, то они должны применяться непосредственно к арендатору или лицу, которое эксплуатирует арендованный автомобиль. Однако при фиксации нарушений камерами, установленными на дорогах, квитанции с постановлением о штрафах будут приходить на адрес владельца авто. Данную ситуацию необходимо заранее разъяснить в договоре, чтобы арендатор официально взял на себя оплату всех штрафов.

Компания любой формы собственности вправе сдавать в аренду свое как движимое, так и недвижимое имущество. Закон не указывает, кто может выступать в качестве арендатора, поэтому им может быть физлицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо. Отношения сторон определяет письменный договор аренды, в котором прописаны права и обязанности, представлены характеристики арендованного имущества, указана стоимость и срок аренды. Передача и прием автомобиля происходят с оформлением акта приемки. Налоговые перечисления арендодателя зависят от установленной системы налогообложения.

Советуем почитать: Договор аренды автомобиля — образец 2017 года 0/5 (0 голосов)

Аренда автомобиля у физического лица

ЗАО «BKR-Интерком-Аудит»

Материалы подготовлены группой консультантов-методологов ЗАО
Выплата компенсации за использование автомобиля

Гражданское законодательство РФ предусматривает два вида договоров аренды транспортных средств:

— аренда транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации (договор аренды транспортного средства с экипажем) (статьи 632 — 641 ГК РФ);

— аренда транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации (договор аренды транспортного средства без экипажа) (статьи 642 — 649 ГК РФ).

По договору аренды транспортных средств с экипажем арендодатель предоставляет арендатору за плату транспортное средство и своими силами оказывает услуги по управлению и технической эксплуатации.

Договор аренды транспортного средства с экипажем носит смешанный характер — здесь объединены два вида обязательств: обязательства, непосредственно связанные с предоставлением транспортного средства в аренду; обязательства, связанные с оказанием арендатору услуг по управлению арендованным транспортным средством.

По договору аренды транспортных средств без экипажа арендодатель предоставляет арендатору за плату транспортное средство. Услуги по управлению и технической эксплуатации транспортного средства арендатору не предоставляются.

В соответствии с действующим законодательством арендодателем по договору аренды транспортного средства может выступать как юридическое, так и физическое лицо, являющееся собственником сдаваемого в аренду имущества или управомоченное законом или собственником сдавать имущество в аренду (статья 608 ГК РФ).

Так как арендодателем по договору аренды может выступать физическое лицо, то возникает закономерный вопрос: может ли физическое лицо осуществлять деятельность по сдаче имущества в аренду без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя?

Согласно пункту 1 статьи 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. При этом под предпринимательской деятельностью в гражданском законодательстве понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (пункт 1 статьи 2 ГК РФ).

Важно отметить, что гражданско-правовой статус гражданина не зависит от регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, в любом случае он является субъектом гражданского оборота (пункт 1 статьи 2 ГК РФ). Правоспособность физического лица возникает в момент его рождения и прекращается со смертью (пункт 2 статьи 17 ГК РФ). Поэтому гражданин на законных основаниях может совершать сделки и участвовать в обязательствах, даже не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя (статья 18 ГК РФ), в том числе и сдавать свое имущество в аренду.

Однако при этом в отношении заключенных им сделок он не вправе ссылаться на то, что не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила ГК РФ об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (пункт 4 статьи 23 ГК РФ).

Таким образом, необходимость зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя возникает у физического лица в том случае, если фактически осуществляемая им деятельность по сдаче имущества в аренду подпадает под определение предпринимательской. Так, если физическое лицо сдает в аренду имущество, которое приобретено им специально для этих целей, или сделки по сдаче имущества в аренду носят систематический характер, то такая деятельность будет являться предпринимательской и соответственно потребуется государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Если же предприятие заключит договор аренды имущества с физическим лицом, фактически осуществляющим предпринимательскую деятельность, но не зарегистрированным в качестве предпринимателя, то никаких неблагоприятных последствий для юридического лица, заключившего сделку, не наступит, так как оснований для признания ее недействительной нет.

Учитывая особенности правового регулирования договоров аренды транспортного средства, рассмотрим особенности налогообложения налогом на прибыль, единым социальным налогом и налогом на доходы физических лиц арендной платы, выплачиваемой организацией физическому лицу по договору аренды автомобиля с экипажем и без экипажа.

Налог на прибыль
До 1 января 2002 года

До введения в действие главы 25 НК РФ арендные платежи и расходы на ремонт и содержание автомобиля, арендованного у физического лица, не могли быть отнесены в себестоимость товаров, работ, услуг, так как согласно Положению о составе затрат №552 в себестоимость включалась только плата за аренду отдельных объектов основных производственных фондов (или их отдельных частей), а также затраты на их ремонт и содержание. Согласно пункту 46 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года №34н, основные средства определяются как совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления организации в течение периода, превышающего 12 месяцев, или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев, … находящиеся в собственности организации. Таким образом, расходы по арендной плате и содержанию автомобиля, арендованного у физического лица, могли быть отнесены в себестоимость товаров, работ, услуг в случае, если физическое лицо являлось частным предпринимателем.

Это подтверждается в письмах МНС РФ и Постановлениях Высшего Арбитражного Суда РФ по данному вопросу. В соответствии с письмом МНС РФ от 11 апреля 2000 года №ВГ-6-02/271 «По вопросу учета расходов организации по аренде имущества у физических лиц, не являющихся предпринимателями» расходы арендатора на арендную плату и содержание имущества, полученного в аренду от физического лица, не являющегося предпринимателем, не относятся на себестоимость продукции (работ, услуг) арендатора, учитываемую для целей налогообложения. В Постановлениях Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 февраля 1996 года №2299/95 и от 25 июля 1996 года №3652/95 определено, что имущество физических лиц, не являющихся частными предпринимателями, не относится к основным производственным фондам.

Однако в ряде случае в 2001 году судебная практика была на стороне налогоплательщика. Так, в постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 27 марта 2001 года №А56-2448/00 указано следующее: «так как автомобиль, арендованный у физического лица, используется в производственных целях и этот факт не оспаривается налоговой инспекцией, то все затраты, связанные с получением автомашин, их содержанием и эксплуатацией в соответствии с Положением о составе затрат №552, должны включаться в себестоимость».

Таким образом, выбирая тот или иной вариант поведения, налогоплательщик должен был учитывать все возможные последствия по такому договору, в том числе негативные.

Что касается ГСМ, то согласно разъяснениям МНС РФ, изложенным в письме от 15 февраля 2001 года №ВГ-6-02/139 «Разъяснения по отдельным вопросам, связанным с применением налогового законодательства о налогообложении прибыли (дохода) юридических лиц», расходы на их приобретение для арендованного у физического лица, не являющегося предпринимателем, транспортного средства можно было рассматривать как эксплуатационные расходы, а значит, их следует включать в себестоимость продукции (работ, услуг) при наличии подтверждающих документов о произведенных расходах, если это транспортное средство используется в производственных целях.

В связи с тем, что арендованное имущество у физических лиц, не являющихся предпринимателями, не относится к производственным фондам, то и расходы по его содержанию, а именно, расходы на ремонт арендованного имущества, не включаются в себестоимость продукции (работ, услуг). Если договором аренды предусмотрено, что текущий ремонт и замена комплектующих производится за счет арендатора, то указанные расходы следует производить за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.

С 1 января 2002 года

С 1 января 2002 года в связи с введением главы 25 НК РФ ситуация изменилась.

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 264 главы 25 НК РФ в состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, входят арендные платежи за арендуемое имущество. Таким образом, в настоящее время расходы по арендной плате, связанные с производством и реализацией, учитываются при исчислении налога на прибыль независимо от того, является арендодатель имущества — физическое лицо частным предпринимателем или нет.

Оплата физическому лицу, не зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, за услуги по управлению автомобилем в целях налогообложения прибыли учитывается в составе расходов на оплату труда на основании пункта 21 статьи 255 главы 25 НК РФ. Суммы начисленного ЕСН, страховых взносов, а также арендной платы являются прочими расходами, связанными с производством и реализацией (подпункты 1 и 10 пункта 1 статьи 264 НК РФ).

Расходы на ГСМ учитываются при исчислении налога на прибыль как прочие расходы, так как согласно подпункту 11 пункта 1 статьи 264 главы 25 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на содержание служебного транспорта (в том числе автомобильного).

Расходы на ремонт основных средств, произведенные налогоплательщиком, в том числе расходы на ремонт арендуемых основных средств (если договором (соглашением) между арендатором и арендодателем возмещение указанных расходов арендодателем не предусмотрено), рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат (пункт 2 статьи 260 главы 25 НК РФ). Кроме того, при формировании резерва на ремонт основных средств необходимо учитывать, что резерв на ремонт арендуемых основных средств не создается (статья 324 главы 25 НК РФ).

Аренда автомобиля без экипажа

ЕСН. При аренде автомобиля у физического лица единый социальный налог на сумму арендной платы не начисляется, поскольку арендная плата не является объектом обложения ЕСН (пункт 1 статьи 236 НК РФ, пункт 2.1.3 Методических рекомендаций по порядку исчисления и уплаты ЕСН, утвержденных приказом МНС РФ от 5 июля 2002 года №БГ-3-05/334).

Налог на доходы физических лиц. Согласно статье 209 НК РФ объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиком. Доход от сдачи имущества в аренду признается доходом в соответствии со статьей 208 НК РФ.

Арендуя автомобиль у физического лица – не предпринимателя, организации придется удерживать с суммы арендной платы налог на доходы (по ставке 13 процентов). В этом случае организация-арендатор будет выступать как налоговый агент (статья 226 НК РФ)

Удержание налога (пункт 4 статьи 226 главы 23 НК). Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты.

При невозможности удержания налога (пункт 5 статьи 226 главы 23 НК) у налогоплательщика налоговый агент обязан в течение одного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика. Невозможностью удержать налог, в частности, признаются случаи, когда заведомо известно, что период, в течение которого может быть удержана сумма начисленного налога, превысит 12 месяцев.

Перечисление налога налоговыми агентами (пункт 6 статьи 226 главы 23 НК). Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, — для доходов, выплачиваемых в денежной форме, дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, — для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.

Место уплаты налога (пункт 7 статьи 226 главы 23 НК): Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе.

Уплата налога за счет средств налоговых агентов (пункт 9 статьи 226 главы 23 НК) не допускается. При заключении договоров и иных сделок запрещается включение в них налоговых оговорок, в соответствии с которыми выплачивающие доход налоговые агенты принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с уплатой налога за физических лиц.

Профессиональный налоговый вычет (статья 221 главы 23 НК). Физическое лицо может подать письменное заявление арендатору о предоставлении ему профессионального вычета на сумму произведенных расходов, непосредственно связанных с выполнением условий договора (пункт 2 статьи 221 главы 23), а именно, расходы на бензин и ремонт, при условии, что у физического лица – арендодателя имеются в наличии документы, подтверждающие такие расходы (чеки АЗС, акты выполненных работ, накладные и т. д.).

При отсутствии налогового агента (например, договор аренды машины заключен с физическим лицом) физическое лицо — арендодатель автомашины может реализовать свое право на получение профессиональных налоговых вычетов путем подачи письменного заявления в налоговый орган одновременно с подачей налоговой декларации по окончании налогового периода.

Подача сведений в налоговый орган. Если договор аренды автомашины заключен с юридическим лицом, то в соответствии с пунктом 2 статьи 230 главы 23 НК не позднее 1 апреля организация-арендатор должна представлять в налоговый орган по месту своего учета сведения о выплаченных суммах арендной платы и суммах удержанного налога по форме 2-НДФЛ.

Если арендодателем является физическое лицо — предприниматель, то сведения о выплаченных доходах индивидуальным предпринимателем за оказанные услуги не представляются в том случае, если эти индивидуальные предприниматели предъявили налоговому агенту — арендатору документы, подтверждающие государственную регистрацию в качестве предпринимателей без образования юридического лица и постановку на учет в налоговых органах (пункт 2 статьи 230 главы 23 НК РФ).

Если договор аренды автомашины заключен с физическим лицом, то в соответствии с пунктом 1 статьи 229 главы 23 НК физическое лицо — арендодатель представляет налоговую декларацию не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Декларация подается в налоговый орган по месту жительства.

Если договор аренды автомашины прекращается до конца налогового периода, то налогоплательщик-арендодатель обязан в пятидневный срок со дня прекращения договора представить налоговую декларацию о фактически полученных в текущем налоговом периоде доходах.

Аренда автомобиля с экипажем

Заключая договор аренды автотранспортного средства с экипажем, арендатор, кроме автомобиля, получает еще и услуги по его управлению и технической эксплуатации (статья 632 ГК РФ).

ЕСН. Аренда не является услугой (статья 38 НК РФ), поэтому не возникает объекта налогообложения ЕСН согласно статье 236 главы 24 НК РФ, то есть сумма самой арендной платы ЕСН не облагается, однако оплата услуг по управлению и технической эксплуатации согласно пункту 1 статьи 236 НК РФ и пункту 2.1.3 Методических рекомендаций по порядку исчисления и уплаты ЕСН, утвержденных приказом МНС РФ от 5 июля 2002 года №БГ-3-05/334, является объектом обложения ЕСН как выплата по гражданско-правовому договору на оказание услуг.

Если вы заключаете договор аренды автомобиля с экипажем, то налоговые органы рекомендуют составлять договоры аренды таким образом, чтобы четко прослеживалось, какая сумма приходится на аренду автомобиля, какая – на оплату услуг членов экипажа.

Если в договоре аренды автомобиля с экипажем указана общая сумма, то, по мнению налоговых органов, необходимо составить дополнительное соглашение к договору с расшифровкой двух сумм, иначе налоговики определят сумму выплат в пользу членов экипажа и ЕСН по ним расчетным путем.

Налог на доходы физических лиц. Порядок налогообложения налогом на доходы физического лица в данном случае будет точно таким же, как и при заключении договора аренды автомобиля без экипажа.

Выплата компенсации за использование автомобиля сотрудника

Статьей 188 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что при использовании работником с согласия или ведома работодателя и в его интересах личного имущества работнику выплачивается компенсация за использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их использованием. Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового договора, выраженным в письменной форме.

В связи с этим, компенсационные выплаты, предусмотренные коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, в которых определены категории лиц и нормы компенсационных выплат, подпадают под действие пункта 3 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации и налогообложению не подлежат, в том числе компенсации за использование личного имущества, на которые не утверждены законодательством нормы, выплачиваемые работодателем в соответствии со статьей 188 Трудового кодекса в размере, определенном соглашением сторон трудового договора.

Налог на прибыль. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2002 N 92 установлены нормы расходов организаций на выплату компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией (подпункт 11 пункт 1 статьи 264 главы 25 НК).

Нормы компенсации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2002 года №92 (в редакции от 15.11.2002г.) и составляют:

1200 рублей в месяц – для машин с объемом двигателя до 2000 кубических сантиметров,

1500 рублей в месяц – для машин с объемом двигателя свыше 2000 кубических сантиметров.

600 рублей в месяц – для мотоциклов

НДФЛ. В настоящее время не утверждены нормы компенсационных выплат за использование автомобилей и мотоциклов в целях определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц.

В письме УМНС РФ по г. Москве от 27.05.2003г. №27-08а/28297, подготовленного на основании письма МНС РФ от 15.05.2003г. №04-2-06/115-С 754, дается подробное разъяснение по этому вопросу. В данном письме в частности сообщается, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.1992 N 414 установлены предельные нормы для предприятий и организаций по включению в себестоимость продукции (работ, услуг) затрат на компенсацию своим работникам за использование ими личных легковых автомобилей для служебных поездок.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.1992 N 414 было изменено постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 24.05.1993 N 487 в связи с изменением цен.

В соответствии с пунктом 3 постановления Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 24 мая 1993 г. N 487 «О предельных нормах компенсации за использование личных легковых автомобилей и мотоциклов для служебных поездок» в связи с изменением индекса цен был издан приказ Минфина России от 04.02.2000 N 16н.

Таким образом, Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.1992 N 414, постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 24.05.1993 N 487 и приказ Минфина России от 04.02.2000 N 16н устанавливают нормы затрат по включению в себестоимость продукции, а постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2002 N 92 принято в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса, поэтому в целях определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в отношении физических лиц, не являющихся предпринимателями, указанные нормативные акты не подлежат применению.

Следовательно, с 01.02.2002 выплаты, произведенные организацией своему сотруднику в возмещение расходов за использование им для служебных поездок принадлежащего ему автомобиля согласно статье 188 Трудового кодекса, подпадают под действие пункта 3 статьи 217 Кодекса и налогообложению не подлежат.

Примечание:

Хотим обратить Ваше внимание, что в письме УМНС РФ от 31.10.2002г. №2-08а/52444, подготовленного на основании письма МНС РФ от 24.10.2002 №04-4-08/1-185 АК 277, Управление МНС России давало другие разъяснения налогоплательщикам, как учитывать компенсационные выплаты гражданам за использование ими личного автотранспорта в служебных целях.

В данном письме в частности сообщалось, что для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц следует руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.1993 N 487 «О предельных нормах компенсации за использование личных легковых автомобилей и мотоциклов для служебных поездок» с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов России от 04.02.2000 N 16. В соответствии с данным документом сотруднику, который использует свой автотранспорт, полагалась компенсация в размере 91 рубль за мотоцикл и 221 рубль за машины марки «ГАЗ», «УАЗ» и «ВАЗ-2121».

Таким образом, если организация, выплачивающая своим сотрудникам компенсационные выплаты своим сотрудникам за использование ими личного автотранспорта в служебных целях, руководствовалась в своей работе разъяснениями Управления Министерства Российской Федерации по г. Москве изложенном в письме от 31.10.2002г. №2-08а/52444. Т.е., осуществлялось удержание НДФЛ с сумм превышающих нормы установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.1993 N 487 «О предельных нормах компенсации за использование личных легковых автомобилей и мотоциклов для служебных поездок» с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов России от 04.02.2000 N 16, то в настоящее время, в соответствии с последними разъяснениями по данному вопросу, организация имеет право сделать перерасчет по излишне начисленной сумме налога на доходы физических лиц.

ЕСН. Компенсационные выплаты сотрудникам за использование ими личного автотранспорта в служебных целях, не облагается единым социальным налогом как в пределах норм на основании пункта 1 статьи 238 главы 24 НК, так и сверх норм на основании пункта 3 статьи 236 НК РФ.

Как выгоднее оформить использование автомобиля?

На практике часто возникает вопрос, если организация использует в своей работе автомобиль сотрудника, что лучше предпочесть: заключить договор аренды или выплатить компенсацию за использование автомобиля?

Для организации гораздо выгоднее оформить договор аренды, так как при заключении договора аренды организация выигрывает на налоге на прибыль, т.к. арендную плату по договору в регистрах налогового учета организация может учесть в полном объеме. В эту же сумму можно заложить стоимость бензина, ремонта, а также текущие расходы на содержание автомобиля, платежи ГАИ. Таким образом, в налоговом учете можно учесть все расходы без каких-либо нормативов.

Сумма компенсации, так же как и арендная плата, учитывается в налоговом учете. Однако компенсация отражается в регистрах налогового учета как прочие расходы, связанные с производством и реализацией, только в пределах норм (подпункт 11 пункт 1 статьи 264 главы 25 НК). Еще раз напомним, что нормы компенсации утверждены постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2002 года №92 (в редакции от 15.11.2002г.) и составляют:

1200 рублей в месяц – для машин с объемом двигателя до 2000 кубических сантиметров,

1500 рублей в месяц – для машин с объемом двигателя свыше 2000 кубических сантиметров.

600 рублей в месяц – для мотоциклов

Что касается сотрудника, то можно сказать, что согласно последним разъяснениям налоговых органов, наиболее предпочтительный вариант для сотрудника – это получение компенсации за использование автомобиля, т.к. данные суммы не подлежат налогообложению НДФЛ в полном объеме.

Если будет заключен договор аренды автомобиля, то сумма налога на доходы физических лиц будет удержана со всей суммы. Хотим напомнить, что при сдаче автомобиля в аренду сотрудник может воспользоваться профессиональным налоговым вычетом, установленным статьей 221 главы 23 НК РФ. Т.е. сотрудник, получающий доход по договору аренды может реализовать свое право на получение профессионального налогового вычета путем подачи письменного заявления налоговому агенту с приложением документов, подтверждающих расходы, которые должны быть непосредственно связанны с выполнением договора аренды.

Кроме того, необходимо учитывать, что если между сотрудником и организацией будет заключен договор аренды, то у физического лица появится необходимость зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, так как фактически осуществляемая им деятельность по сдаче имущества в аренду подпадает под определение предпринимательской. Связано это с тем, что предпринимательской деятельностью, как излагалось выше, можно квалифицировать сделку по сдаче имущества в аренду, если она носит систематический характер.

Договор безвозмездного пользования

На практике некоторые организации вместо договора аренды автомобиля заключают с физическим лицом, не являющимся предпринимателем, договор безвозмездного пользования (договор ссуды).

Однако, если основное средство предоставлено в безвозмездное пользование, то в соответствии с пунктом 8 статьи 250 главы 25 НК РФ доход в виде безвозмездно полученной услуги включается в базу по налогу на прибыль в качестве внереализационного дохода. При этом стоимость безвозмездно полученной услуги по передаче имущества в безвозмездное пользование осуществляется исходя из рыночных цен. Рыночной ценой в этом случае является величина арендной платы за аналогичное имущество в данной местности.

На основании статьи 274 НК РФ рыночные цены определяются в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктами 4-11 статьи 40 НК РФ, то есть на момент совершения внереализационных операций.

При определении источников информации о рыночных ценах на товары (работы или услуги) необходимо руководствоваться пунктом 11 статьи 40 НК РФ: при определении и признании рыночной цены используются официальные источники информации о рыночных ценах на товары, работы или услуги и биржевых котировках. При этом под официальными источниками, предоставляющими информацию, понимаются государственные органы (органы исполнительной власти, регулирующие ценообразование).

По мнению МНС РФ (Методические рекомендации по применению главы 25 НК к статье 250 НК РФ, утвержденные Приказом МНС РФ от 26 февраля 2002 года №БГ-3-02/98) , при отсутствии у вышеуказанных органов необходимой для определения рыночной цены информации ее источником могут служить, в частности, СМИ.

Можно ли заключить договор аренды автомобиля без экипажа, если собственник будет сам управлять машиной?

Добрый день. Сотрудник (директор,учредитель) сдает ООО в аренду авто и сам же на нем ездит. Можно ли в этом случае заключить договор аренды авто без экипажа, чтобы сумма арендной платы не облагалась взносами? Раньше всегда считала, что сам собственник не может ездить на своем авто, так как такой договор могут посчитать договором аренды с экипажем и доначислить взносы. .Вот и в статье здесь на форуме Алексей Крайнев говорит об этом:
«Обратите внимание, что в нашем случае (сотрудник использует свой личный автомобиль в служебных целях) следует заключать договор аренды без экипажа (ст. 642 ГК РФ). Дело в том, что передавать в аренду автомобиль с экипажем может только лицо, заключившее с водителем трудовой договор (абз. 2 п. 2 ст. 635 ГК РФ). Очевидно, что при аренде авто у собственного сотрудника это условие невыполнимо — иначе сотрудник должен будет заключить трудовой договор сам с собой. В то же время, законодательство не запрещает закрепить арендованную машину за работником-собственником, издав соответствующий приказ по организации (правда, в этом случае существует риск начисления страховых взносов, т.к. при проверке данный договор могут переквалифицировать в договор аренды транспортного средства с экипажем). Сама же арендная плата взносами не облагается. Основание — уже упоминавшийся пункт 3 статьи 7 Закона № 212-ФЗ, где сказано, что выплаты и иные вознаграждения, производимые в рамках гражданско-правовых договоров, связанных с передачей в пользование имущества, взносами не облагаются.» А.Крайнев
Я думаю,что если читать статью 635 ГК РФ-получается, что договор аренды с экипажем можно заключить только с ЮЛ или ИП*(так как наемные работники могут быть только у ИП или у ЮЛ, а у нас физлицо-значит получается без экипажа.
1. Предоставляемые арендатору арендодателем услуги по управлению и технической эксплуатации транспортного средства должны обеспечивать его нормальную и безопасную эксплуатацию в соответствии с целями аренды, указанными в договоре. Договором аренды транспортного средства с экипажем может быть предусмотрен более широкий круг услуг, предоставляемых арендатору. 2. Состав экипажа транспортного средства и его квалификация должны отвечать обязательным для сторон правилам и условиям договора, а если обязательными для сторон правилами такие требования не установлены, требованиям обычной практики эксплуатации транспортного средства данного вида и условиям договора. Члены экипажа являются работниками арендодателя. Они подчиняются распоряжениям арендодателя, относящимся к управлению и технической эксплуатации, и распоряжениям арендатора, касающимся коммерческой эксплуатации транспортного средства. Если договором аренды не предусмотрено иное, расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы на их содержание несет арендодатель.
И вот еще статья из Гаранта:
«Организация планирует заключить договор аренды транспортного средства без экипажа.
Можно ли арендовать автомобиль у сотрудника организации или директора? Нужно ли этот доход облагать страховыми взносами и НДФЛ?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Арендная плата признается доходом физического лица — арендодателя, и организация, как налоговый агент, должна исчислить и удержать НДФЛ при ее выплате.
Сумма арендной платы по договору аренды транспортного средства, не предусматривающего оказание за плату услуг по управлению этим транспортным средством, страховыми взносами не облагается.
Обоснование вывода:
По договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование (ст. 606 ГК РФ). Действующее законодательство не содержит запрета и на заключение договора гражданско-правового характера со штатным сотрудником, в том числе с руководителем организации (ст. 421 ГК РФ).
В соответствии со ст. 642 ГК РФ по договору аренды транспортного средства (далее — ТС) без экипажа арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации.
НДФЛ
Доходы физического лица, полученные от сдачи автомобиля в аренду, признаются объектом налогообложения и подлежат обложению НДФЛ. Налогообложение физического лица, являющегося резидентом РФ, производится по ставке в размере 13% (пп. 4 п. 1 ст. 208, ст. 210, п. 1 ст. 224 НК РФ).
При этом организация при выплате денежных средств физическому лицу за аренду ТС (вне зависимости от вида договора аренды) является налоговым агентом и обязана удержать у налогоплательщика и уплатить сумму НДФЛ, а также представить в налоговый орган сведения о выплаченных арендодателю доходах (п. 1 ст. 226 НК РФ, п. 2 ст. 230 НК РФ, письма Минфина России от 07.11.2011 N 03-04-06/3-298, ФНС России от 01.11.2010 N ШС-37-3/14584@, УФНС России по г. Москве от 23.09.2010 N 20-15/3/100407).
Страховые взносы
В соответствии с п. 4 ст. 420 НК РФ не признаются объектом обложения страховыми взносами выплаты и иные вознаграждения в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права), и договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав), за исключением договоров авторского заказа, договоров об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательских лицензионных договоров, лицензионных договоров о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства.
В связи с тем, что по такому договору оказания услуг не происходит, а происходит передача имущества в пользование, то в силу п. 4 ст. 420 НК РФ арендная плата, выплачиваемая арендодателю по договору аренды ТС без экипажа, не признается объектом обложениястраховыми взносами (письмо Минздравсоцразвития России от 12.03.2010 N 550-19).
В письме Минфина России от 01.11.2017 N 03-15-06/71986 также указано, что договор аренды транспортного средства относится к договорам, связанным с передачей в пользование имущества (имущественных прав), и арендная плата, установленная такими договорами аренды, заключенными между организацией и физическими лицами, являющимися и не являющимися работниками организации, и выплачиваемая данным физическим лицам, не является объектом обложения страховыми взносами согласно п. 4 ст. 420НК РФ.
Отметим, что норма п. 4 ст. 420 НК РФ практически идентична по содержанию правилу части 3 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее — Закон N 212-ФЗ), утратившего силу с 01.01.2017.
Ранее суды неоднократно высказывали мнение о том, что сумма арендной платы по договору аренды ТС, не предусматривающего оказание за плату услуг по управлению этим ТС, страховыми взносами не облагается на основании части 3 ст. 7 Закона N 212-ФЗ (смотрите, например, постановления АС Западно-Сибирского округа от 06.02.2017 N Ф04-7008/17, АС Волго-Вятского округа от 22.01.2016 N Ф01-5656/15, АС Центрального округа от 27.05.2015 N Ф10-1303/15, Седьмого ААС от 02.12.2016 N 07АП-10355/16).
По нашему мнению, приведенный правовой подход применим и к п. 4 ст. 420 НК РФ в силу идентичности его содержания норме части 3 ст. 7 Закона N 212-ФЗ.
Следовательно, в рассматриваемом случае суммы арендной платы по договорам аренды страховыми взносами не облагаются.
Отметим, что в последнее время договоры аренды без экипажа, заключенные с сотрудниками, которые управляют арендованными ТС, квалифицируются как договоры аренды ТС с экипажем. Однако при рассмотрении спора суд, учитывая в совокупности:
— условия договоров аренды транспортных средств,
— сложившиеся взаимоотношения между работодателем и работниками,
— использование сотрудниками принадлежащих им автомобилей в служебных целях*(1),
может подтвердить, что выплаты по таким договорам обоснованно не включены в базу для исчисления страховых взносов (постановление Одиннадцатого ААС от 14.11.2016 N 11АП-14678/16).
В то же время в постановлении АС Северо-Кавказского округа от 27.06.2017 N Ф08-3727/17 по делу N А53-27263/2016 (в пересмотре данного постановления определением ВС РФ от 30.10.2017 N 308-КГ17-15395 отказано) суд согласился с выводом налогового органа о том, что совокупный анализ условий о правах и обязанностях сторон спорных договоров, а также представленных при проверке документов (путевых листов, ежемесячных актов оказанных услуг в связи с арендой автомобиля, полиса ОСАГО) свидетельствует о наличии в них признаков соглашений об аренде транспортного средства с экипажем. Суд пришел к мнению о фактическом выполнении арендодателем (он же руководитель общества (арендатора) одновременно) услуг управления транспортным средством. Основанием послужило отражение в полисе ОСАГО того факта, что договор страхования автотранспортного средства заключен страхователем (руководителем) в отношении автомобиля, используемого им для личных целей (а не для целей проката, краткосрочной аренды), а также закрытого перечня лиц, допущенных к управлению транспортным средством. Единственным допущенным к управлению спорным автотранспортным средством лицом является руководитель арендатора. Суд сделал вывод о том, что общество, являясь плательщиком страховых взносов, фактически заключило договор аренды транспортного средства с экипажем с физическим лицом, услуги которого и оплачивались юридическим лицом (собственником транспортного средства и лицом, управляющим транспортным средством, выступало само физическое лицо).
Анализ судебной практики показывает, что суд квалифицирует договор как договор аренды ТС с экипажем на основании следующего:
— стороны не подписали акт приема-передачи ТС, в связи с чем невозможно сделать однозначный вывод о том, что техника передавалась во владение арендатору (постановление АС Северо-Кавказского округа от 20.11.2017 N Ф08-8594/17 по делу N А32-1706/2017*(2));
— в договоре страхования арендованного ТС указано, что автомобиль используется для личных целей;
— в полис ОСАГО вписан только арендодатель, что свидетельствует о том, что только он может осуществлять управление переданным им в аренду ТС (постановление АС Северо-Кавказского округа от 27.06.2017 N Ф08-3727/17 по делу N А53-27263/2016).
Суд может признать договор как договор аренды ТС без экипажа на основе, например, следующих обстоятельств:
— автомобиль не используется арендодателем для служебных целей либо обязанности водителя являются частью служебных обязанностей сотрудника (арендодателя) и оплачиваются в составе заработной платы;
— на время болезни, отпуска или иного отсутствия на работе сотрудника (арендодателя) использование арендатором арендованного автомобиля не прекращается (постановление Одиннадцатого ААС от 14.11.2016 N 11АП-14678/16).
Согласно п. 1 ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» объектом обложения страховыми взносами по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее — страховые взносы от НС и ПЗ) признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые страхователями в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа, если в соответствии с указанными договорами заказчик обязан уплачивать страховщику страховые взносы.
Гражданское законодательство не относит договор аренды к договорам, предметом которых является оказание услуг (п. 2 ст. 779 ГК РФ). Обязательством арендодателя по этому договору является не оказание услуг, а предоставление имущества во владение (владение и пользование).
Таким образом, начисление страховых взносов от НС и ПЗ на выплачиваемую арендную плату физическому лицу по договору аренды ТС не производится.
Рекомендуем также ознакомиться со следующими материалами:
— Энциклопедия решений. Форма и условия договора аренды транспортных средств;
— Энциклопедия решений. Аренда транспортного средства без экипажа;
— Энциклопедия решений. Аренда транспортного средства с экипажем;
— Энциклопедия решений. Сходство и различие договоров аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Цориева Зара
Ответ прошел контроль качества
13 июня 2018 г.
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг. Для получения подробной информации об услуге обратитесь к обслуживающему Вас менеджеру.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────*(1) При вынесении решения суд также принял во внимание, что арендованные транспортные средства использовались работниками за пределами рабочего времени в целях проезда к месту работы и обратно и услуги по управлению транспортными средствами работниками не оказывались. Применительно к менеджеру по снабжению обязанности водителя входят в его обязанности. Аренда транспортных средств не прекращалась в период болезни или отпуска работника — их автомобиль передавался другим работникам. Таким образом, аренда автотранспорта осуществлялась без оказания услуг управления. Фондом неправомерно не проведено разделение арендной платы на собственно арендную плату и плату за управление.
*(2) В этом же постановлении судьи также учли тот факт, что «итоговым документом для расчета по договорам аренды с арендодателями служат акты о приемке выполненных работ, подписанные арендодателями и директором предприятия, что указывает на оплату именно за выполненные работы, а не за аренду транспортных средств».

Аренда организацией личного транспорта работников: налоговый и бухгалтерский учет

Нередко случается, что организация для обеспечения мобильности работников использует их личные легковые автомобили. Как правило, при этом с работниками заключаются договоры аренды транспортного средства без экипажа. Предположим, что таким образом решает проблему оперативности в работе некая организация, применяющая общий режим налогообложения. При этом в договорах аренды транспортного средства предусмотрены: сумма ежемесячной арендной платы (допустим, 3000 руб. в месяц), компенсация расходов на содержание автомобилей (горюче-смазочные материалы (ГСМ), ремонт, мойка, парковка, транспортный налог).
Рассмотрим, возможно ли учесть расходы по аренде и содержанию автомобилей при исчислении налога на прибыль, возникает ли необходимость уплаты НДФЛ и страховых взносов с сумм арендной платы и указанной компенсации, каков порядок списания ГСМ, как правильно оформить путевой лист, если конкретный маршрут поездки неизвестен.

Гражданское законодательство Российской Федерации предусматривает два вида договоров аренды транспортного средства, в том числе договор аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации — договор аренды транспортного средства без экипажа (статьи 642—649 ГК РФ)1.

В соответствии со ст. 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

Арендные платежи за арендуемое имущество учитываются в составе прочих расходов согласно подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Кроме того, согласно статьям 636, 645 и 646 Гражданского кодекса арендатор несет расходы на содержание и эксплуатацию автомобиля, если договором не предусмотрено иное.

В рассматриваемом случае это прямо предусмотрено договором аренды.

В целях налогообложения прибыли расходы на содержание и эксплуатацию автомобиля (например, на ГСМ, запчасти, мойку) организация вправе включать в расходы на основании подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ или подп. 5 п. 1 ст. 254 НК РФ в зависимости от назначения используемого транспорта2. Все перечисленные расходы признаются в целях налогообложения прибыли при условии соответствия критериям, предусмотренным в п. 1 ст. 252 НК РФ (т. е. расходы должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены).

Следует отметить, что плательщиками транспортного налога являются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства (ст. 357 НК РФ). Это означает, что в рассматриваемой ситуации исчисление и уплату транспортного налога должны осуществлять физические лица — арендодатели.

Путевой лист

Этим документом подтверждаются не только расходы на ГСМ, но и в целом экономическая обоснованность и производственная направленность всех затрат, связанных с использованием автотранспорта.

В соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ (далее — Закон № 129-ФЗ) первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а организации, не относящиеся к организациям автомобильного транспорта, могут разработать свою форму путевого листа. Главное, чтобы в этом документе были все реквизиты, предусмотренные указанной нормой3, а именно:

 • наименование документа;
 • дата составления документа;
 • наименование организации, от имени которой составлен документ;
 • содержание хозяйственной операции;
 • измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
 • наименования должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
 • личные подписи указанных лиц.

Если организация разработала свою форму путевого листа, ее следует утвердить в учетной политике.

В соответствии с разъяснениями Росстата4 на оборотной стороне формы № 3 «Путевой лист легкового автомобиля» указываются пункты назначения, время выезда и возвращения автомобиля, а также количество пройденных километров. Эти показатели служат основанием для включения стоимости израсходованного топлива в расходы организации, а также для начисления зарплаты водителю.

На необходимость включения в состав реквизитов путевого листа маршрута поездки указывается и Минфином России5. По мнению главного финансового ведомства, подобные реквизиты являются обязательными и отражают содержание хозяйственной операции. Путевой лист, не содержащий информацию о месте следования автомобиля, не подтверждает осуществленные налогоплательщиком расходы на приобретение горюче-смазочных материалов.

Вместе с тем, судя по тому, что разрешается еженедельное (даже ежемесячное) составление путевого листа6, организация может самостоятельно решить, исходя из характера разъездов, каким образом заполнить путевой лист, чтобы соблюсти требование об указании маршрута (в рассматриваемом случае — по факту, поскольку конкретный маршрут не известен).

Необходимо отметить, что такая запись, как «разъезды по городу», налоговый орган с большой долей вероятности не устроит. Формулировка маршрута должна указывать на производственный характер разъезда (например, поездка в банк, на переговоры к контрагенту).

Обратите внимание

Для подтверждения обоснованности расхода горюче-смазочных материалов путевой лист должен в обязательном порядке содержать следующие показатели:

 • реальная протяженность маршрута;
 • фактический пробег автомобиля согласно данным спидометра;
 • фактический расход топлива на 100 км;
 • нормы потребления топлива на 100 км.

Затраты на ГСМ

Налоговое законодательство Российской Федерации не содержит положений, ограничивающих величину расходов на ГСМ в целях налогообложения прибыли. Из расходов по содержанию автотранспорта нормированию для целей налогообложения подлежат только расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей (подп. 11 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса).

Таким образом, затраты налогоплательщика на приобретение ГСМ для обеспечения работы автомобилей в целях налогообложения прибыли могут быть отнесены к расходам в размере фактических затрат.

Следует иметь в виду, что при проверке обоснованности произведенных затрат налоговые органы ориентируются на Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденные распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р. В случае большого превышения фактических расходов над указанными нормами налоговыми органами может быть подвергнута сомнению их экономическая обоснованность.

По нашему мнению, организация вправе использовать самостоятельно разработанные нормы с учетом специфики своей деятельности (например, передвижение по городу в часы «пик», климат), исходя из соответствующей технической документации (с учетом норм, установленных Минтрансом России, или с учетом данных, содержащихся в документах завода — изготовителя автомобиля). Разработанные нормы должны быть закреплены приказом руководителя организации.

НДФЛ и страховые взносы

Доходы, полученные физическим лицом от сдачи имущества в аренду, а также от оказания услуг, являются объектом налогообложения НДФЛ (подп. 4 п. 1 ст. 208 и п. 1 ст. 209 НК РФ).

В случае если физическое лицо не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, организация, от которой налогоплательщик получил доход, обязана исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДФЛ (п. 1 ст. 226 НК РФ). Налогообложение физического лица, являющегося резидентом Российской Федерации, производится по ставке 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ).

Выплаты физическому лицу, производимые в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права), и договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав), не являются объектом обложения страховыми взносами (часть 3 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ). То есть выплаты работникам, связанные с арендой транспортного средства, не облагаются страховыми взносами.

Бухгалтерский учет

Передача транспортного средства от арендодателя к арендатору оформляется актом приемки-передачи основных средств.

В соответствии с п. 2 ст. 8 закона о бухгалтерском учете имущество, являющееся собственностью организации, должно учитываться обособленно от имущества других юридических лиц, находящегося в организации. В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению (утв. Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н) для обобщения информации о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении организации, используются забалансовые счета.

У арендатора учет арендованного автотранспортного средства осуществляется на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договоре.

Если арендованное имущество используется арендатором для осуществления деятельности, связанной с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, с выполнением работ и оказанием услуг, то согласно п. 5 ПБУ 10/99 «Расходы организации» суммы арендной платы и услуг по управлению транспортным средством учитываются в составе расходов по обычным видам деятельности.

В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления. Таким образом, арендатор отражает арендную плату в бухгалтерском учете в том периоде, к которому она относится.

В бухгалтерском учете арендная плата списывается в зависимости от того, в какой деятельности используется автомобиль.

На наш взгляд, при этом могут быть использованы следующие бухгалтерские проводки:

Дебет 20 (26, 44) Кредит 73 — 3000 руб. — начислена сумма по договору аренды транспортного средства за месяц;
Дебет 73 Кредит 68, субсчет «Налог на доходы физических лиц» —390 руб. — удержан НДФЛ с дохода физического лица по ставке 13%;
Дебет 73 Кредит 50 (51) — 2610 руб. — выплачено вознаграждение исполнителю;
Дебет 20 (26, 44) Кредит 71 (76, 60) — списаны расходы на эксплуатацию арендованных транспортных средств.

Валерий Молчанов,
Сергей Родюшкин,
эксперты службы
Правового консалтинга ГАРАНТ
Статья опубликована в журнале
«Налоговая политика и практика»
№ 8 август 2010

1 Договор аренды транспортного средства с предоставлением таких услуг — договор аренды транспортного средства с экипажем регулируется статьями 632—641 ГК РФ.
2 См. письма Минфина России от 28.12.2005 № 03-03-04/1/463, УФНС России по г. Москве от 13.10.2007 № 20-12/035154.
3 См. письма Минфина России от 07.04.2006 № 03-03-04/1/327, от 16.03.2006 № 03-03-04/2/77, от 20.02.2006 № 03-03-04/1/129, от 20.09.2005 № 03-03-04/1/214, от 01.08.2005 № 03-03-04/1/117.
4 Письмо Росстата от 03.02.2005 № ИУ-09-22/257.
5 Письмо Минфина России от 20.02.2006 № 03-03-04/1/129.
6 См. письма Минфина России от 07.04.2006 № 03-03-04/1/327, от 16.03.2006 № 03-03-04/2/77, от 03.02.2006 № 03-03-04/2/23.