Постановление 78

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 5 лютого 2020 р. N 78

Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. N 827

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, і Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. N 827 «Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку» (Офіційний вісник України, 2016 р., N 92, ст. 3001; 2017 р., N 101, ст. 3115; 2018 р., N 70, ст. 2382, N 75, ст. 2513; 2019 р., N 90, ст. 2977, ст. 3000), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 82

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 лютого 2020 р. N 78

ЗМІНИ,що вносяться до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. N 827

1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики:

1) у пункті 3:

підпункт 1 після слів «щодо об’єктів будівництва» доповнити словами «, виконання заходів з інформатизації»;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) виконання заходів з інформатизації моніторингу розвитку адміністративно-територіальних одиниць;»;

доповнити пункт підпунктами 8 і 9 такого змісту:

«8) оплата (відшкодування) витрат, пов’язаних із залученням експертів (проведення оцінювання проектів регіонального розвитку, поданих заявниками для проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів (ЮНОПС) відповідно до Угоди між Урядом України та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів (ЮНОПС) про відкриття Офісу ЮНОПС в Україні від 22 листопада 2016 р., Меморандуму про взаєморозуміння та проектної угоди між Мінрегіоном та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів);

9) забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у засіданнях міжурядових комісій та робочих груп з питань транскордонного, міжрегіонального та прикордонного співробітництва.»;

2) абзаци другий і третій пункту 7 викласти в такій редакції:

«у межах бюджетних призначень здійснює розподіл бюджетних коштів за заходами щодо підтримки реалізації реформ у сфері регіонального розвитку і сприяння децентралізації влади, що визначені пунктом 3 цього Порядку, а також розподіл бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, що пройшли конкурсний відбір;

визначає за пропозиціями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, утворених відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики» агенцій регіонального розвитку розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, які забезпечують виконання заходів щодо підтримки реалізації реформ у сфері регіонального розвитку і сприяння децентралізації влади;».

2. Порядок проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 р. N 827
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 лютого 2020 р. N 78)

ПОРЯДОКпроведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу

1. Цей Порядок визначає механізм проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України (далі — проекти).

2. У конкурсному відборі беруть участь проекти, які відповідають завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. N 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 70, ст. 1966), плану заходів на 2018 — 2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. N 733 «Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» (Офіційний вісник України, 2018 р., N 75, ст. 2513), та спрямовані на виконання програм регіонального розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. N 733: інноваційна економіка та інвестиції; сільський розвиток; розвиток туризму; розвиток людського потенціалу; підтримка розвитку депресивних територій; ефективне управління регіональним розвитком; загальноукраїнська солідарність.

3. У цьому Порядку під терміном «заявник проекту» розуміється центральний або місцевий орган виконавчої влади; органи місцевого самоврядування, агенції регіонального розвитку, утворені відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики».

Термін «проект регіонального розвитку» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про засади державної регіональної політики».

4. Мінрегіон розміщує на власному офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсного відбору проектів.

В оголошенні зазначається строк, протягом якого приймаються проекти для участі у конкурсі, який становить не більше двох місяців з дати публікації оголошення, та посилання на онлайн-платформу для подання проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу (далі — онлайн-платформа).

5. Для участі у конкурсі заявник проекту подає через онлайн-платформу та у строки, що визначені в оголошенні про проведення конкурсного відбору проектів, заявку на участь, інформаційну картку проекту та опис проекту, оформлені відповідно до вимог, визначених Мінрегіоном.

6. Документи, які подаються для участі у конкурсі, підписуються керівником заявника проекту кваліфікованим електронним підписом.

7. Після закінчення строку подання документів Мінрегіон протягом десяти робочих днів перевіряє відповідність поданих документів вимогам, визначеним відповідно до пункту 5 цього Порядку.

У разі подання заявником проекту не в повному обсязі або оформленого у неналежний спосіб комплекту документів Мінрегіон протягом десяти робочих днів з дня закінчення строку подання документів надсилає заявнику проекту повідомлення про виявлені недоліки та повертає комплект документів. У разі усунення недоліків, які стали підставою для повернення документів, заявник проекту має право повторно подати його через онлайн-платформу в строк, який становить не більше п’яти робочих днів з моменту отримання повідомлення.

8. Оцінювання проектів здійснюється експертами відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та проектної угоди між Мінрегіоном та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів та Порядку оцінювання проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затвердженого Мінрегіоном, в строк, який становить не більше двох місяців з початку оцінювання.

9. За результатами оцінювання проектів Мінрегіон формує рейтингові списки проектів, які пройшли оцінювання.

Відбір рекомендованих до фінансування проектів здійснює утворена Мінрегіоном комісія на основі сформованих за результатами оцінювання рейтингових списків проектів.

10. Засідання комісії проводиться у п’ятнадцятиденний строк після завершення оцінювання проектів. Засідання комісії є правоможним, якщо в її роботі бере участь більш як половина членів комісії.

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Мінрегіон не пізніше ніж за п’ять робочих днів до засідання комісії розсилає її членам рейтингові списки та копії проектів, які пройшли оцінювання.

11. За результатами засідання комісії складається протокол, у якому зазначається перелік проектів, рекомендованих до фінансування, із зазначенням оціночної вартості проекту, обсягу фінансування з державного бюджету та інших джерел, який підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії. На підставі рішення комісії Мінрегіон затверджує наказом перелік проектів для фінансування.

Заявники проектів, проекти яких відібрані до переліку проектів, рекомендованих до фінансування, в десятиденний строк з дати отримання повідомлення про результати засідання комісії подають Мінрегіону у паперовій формі документи, зазначені у пункті 5 цього Порядку, крім заявки на участь.

За ідентичність електронної та паперової форми комплекту документів проекту, що був поданий для здійснення конкурсного відбору, відповідає заявник проекту.

12. Мінрегіон у триденний строк після прийняття рішення комісії розміщує на власному офіційному веб-сайті інформацію про результати конкурсу.».